HABERLER    FİLİSTİN
ARAP DÜNYASI | SURİYE | FİLİSTİN | IRAK | İRAN | İSRAİL | LÜBNAN | ASYA | RUSYA | KÜRDİSTAN | ANALİZLER | KİMDİR? | RÖPORTAJ |
03-04-2017 tarihinde, 15:04 saatinde eklendi
Hamas’ın yeni siyaset belgesi (taslak metin)
Hamas’ın yeni siyaset belgesi (taslak metin)
Hamas, yeni siyaset belgesinde Filistin topraklarının tamamının işgalden kurtarılmasını, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasını ve mültecilerin geri dönüşünü vurguladı.

YDH- El Meyadin televizyonu tarafından yayımlanan Hamas’ın 41 maddelik yeni siyaset belgesinin taslak metninde şunlar yer alıyor:

Hamas Hareketinin tanımı

1- Hamas, Filistinli bir İslami kurtuluş hareketidir. Hedefi Filistin’i özgürleştirmek Siyonist proje ile mücadele etmektir. Mercii İslam’dır.

Filistin yurdu

2- Filistin yurdu, bilinen tarihi sınırlarıyla doğuda Ürdün nehrinden batıda Akdeniz’e; kuzeyde Ras el-Nakura’dan güneyde Umm er-Raşraş’a kadar bölünmez bir bütündür. Filistin halkının yurdundan çıkarılıp mülteci haline getirilmesi ve Siyonist rejimin kurulması, Filistin halkının topraklarına olan malikiyetini ortadan kaldıramaz ve gasıp Siyonist rejim için bir meşruiyet hakkı olamaz.

3- Filistin, mübarek ve kutsal bir Arap ve İslam yurdudur ve her Arap’ın ve Müslüman’ın klbinde özel bir yere sahiptir.

Filistin halkı

4- Filistinliler, yurtlarından çıkarılmış olsalar da orada kalmış olsalar da 1948’e kadar Filistin’de daimi olarak ikamet eden Arap vatandaşlarıdır. Bu tarihten sonra Filistin içinde veya dışında doğmuş olan babası Arap ve Filistinli olan herkes Filistinli sayılır.

5- Filistinli şahsiyeti, babadan evlada geçen asli bir sıfattır. Filistinlilerin başka ülkelerden vatandaşlık almaları onların kimliğinin ve ulusal haklarının yol olmasına sebep olamaz.

6- Filistin halkı; tüm dini, kültürel ve siyasi kesimleriyle içerideki ve dışarıdaki tüm evlatlarından oluşan tek bir halktır.

İslam ve Filistin

7- Filistin, Arap ve İslam ümmetinin kalbinde özel bir öneme sahiptir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi ve peygamberin (SAS) miracının mahalli olarak orada yer almaktadır. İsa Mesih’in (AS) doğduğu yerdir. Peygamberlerden, sahabelerden ve mücahitlerden binlercesinin naaşı Filistin topraklarındadır.  

8- Hamas, İslam’ı tüm zaman ve mekanlara salahiyeti ve mutedil ruhuyla anlamaktadır. Bu dinin bir barış ve bağışlama dini olduğuna, diğer din mensuplarının onun gölgesinde tam bir güvenlik içinde yaşayabileceğine, tıpkı Filistin’in birlikte yaşama modeli olduğuna inandığı gibi inanmaktadır.

9- Hamas, İslam mesajının ‘hak, adalet, özgürlük ve onur’; her çeşidiyle zulmün yasaklanması ve zalimin yargılanması mesajı olduğuna inanmaktadır. İslam her türlü aşırılığa, dini ve taifeci taassuba karşıdır. Müntesiplerini mazluma yardım edip zalimle mücadele etmeye, yurdunu, onurunu ve kutsallarını savunmak için fedakarlıkta bulunmaya teşvik etmektedir.

Kudüs  

10- Kudüs, Filistin’in başkentidir. Dini, tarihi ve uygarlıksal olarak özel bir öneme sahiptir. İslam’ın ve Filistin’in tüm kutsalları onların başında da Mescid-i Aksa, Filistin halkının, Arap ve İslam ümmetinin sabit hakkıdır. Bundan geri adım atılmayacaktır. Başta Yahudileştirme ve yerleşke inşaatları olmak üzere Siyonist rejimin bu gerçeği ters yüz etme çabaları geçersizdir.

Mülteciler geri dönüş hakkı

11- Filistin meselesi, işgal edilmiş bir yurt ve mülteci haline getirilmiş bir halk meselesidir. Filistin halkının yurduna geri dönme hakkı doğal ve üzerinde tasarruf yapılamayacak bir haktır.

12- Hamas, mülteciler sorununu ortadan kaldırmaya yönelik her türlü planı reddetmektedir. Mültecilere ödenecek tek tazminatın onların kendi yurduna dönüş hakkı olduğuna inanmaktadır.

Siyonist proje

13- Siyonist proje, başkalarının haklarını yok etmeye dayanan düşmanca ve ırkçı bir projedir ve Siyonist rejim, bu projenin uygulama aracıdır.  

14- Siyonist proje, sadece Filistin halkını hedef almamaktadır, diğer Arap ve Müslüman halklara da düşmandır. Uluslararası güvenlik için gerçek bir tehlikedir.  

15- Hamas, bir din olarak Yahudilik ile Siyonist proje ve Siyonist rejimin farklı olduğunu düşünmektedir. Siyonist projeyle mücadele, Yahudilerle dinlerinden dolayı mücadele değildir. Hamas’ın mücadelesi, Yahudilere değil, işgalci ve mütecaviz Siyonistlere yöneliktir.

16- Hamas, herhangi bir insana işkence yapılmasını, dini ve etnik gerekçelerle insanların haklarının kısıtlanmasını reddetmektedir. Yahudiliğin sorununun Arapların ve Müslümanların tarihinden değil, Avrupa tarihinden onlara yapılan düşmanlık ve zulümle ilgili olduğuna inanmaktadır. Ortaya çıkış sebebi olarak Yahudiliğe yönelik düşmanlık olgusu olan Siyonist hareket, Batı emperyalizminin desteği sayesinde Filistin’i işgal etmeyi başarmıştır. İşgalciliğin tehlikeli bir örneğidir ve Filistin’de ortadan kaldırılması gerekmektedir.

İşgalcilik karşısındaki tutum ve siyasi çözüm

17- Balfour bildirisi, BM’nin Filistin’i taksim planı, benzer tüm kararlar ve İsrail’in icat edilmesi, temelden batıldır ve Filistin halkının haklarıyla, iradesiyle, İslam ümmetinin iradesiyle, insan haklarıyla, uluslararası yasalarla ve kendi kaderini tayin hakkıyla çelişmektedir.

18- Siyonist rejimin meşruiyeti, asla tanınmayacaktır. Filistin’in başına gelen işgalcilik, yerleşke inşaatları ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesi batıldır.

19- Filistin topraklarından bir karışı bile bırakılmayacaktır. Hamas, nehirden denize kadar tüm Filistin topraklarının kurtarılması dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyecektir. 1967 topraklarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin yurduna geri dönmesi, herkesin ittifak ettiği ulusal bir formüldür ve bu, İsrail’in tanınması anlamına gelmemektedir.

20- Hamas, Filistin meselesini ortadan kaldırmaya ve Filistin halkının haklarını bir tarafa bırakmaya yönelik her türlü anlaşmayı ve barış planını reddetmektedir. Filistin sorununun çözümüne yönelik planların hiçbiri bu haklara zarar verici olmamalıdır.

21 Hamas, Filistin halkına zulüm, topraklarının gaspı ve halkının mülteci kılınmasına yönelik hiçbir bir barış planını kabul etmediğini, Filistin’in özgürleştirilmesi için cihat ve direnişi meşru bir hak olarak gördüğünü vurgulamaktadır.

Direniş ve Filistin’in özgürleştirilmesi

22- Filistin’i özgürleştirmek her Filistinlinin, Arap’ın ve Müslüman’ın görevidir.

23- İşgalci rejime karşı tüm araçlarla direniş, tüm dinler ve uluslararası yasalar açısından meşru bir haktır. Bu araçların merkezinde de silahlı direniş bulunmaktadır. Silahlı direniş, ilkelerin savunulması için stratejik bir seçenektir.

24- Hamas, direnişe ve onun silahına darbe vurulmasını reddetmekte direniş araçlarının ve silahlarının geliştirilmesini Filistin halkı için bir hak olarak görmektedir.

Siyasi düzen

25- Gerçek devlet, Filistin özgürleştirildiğinde ortaya çıkacaktır. Kudüs merkezli, tam egemen bir bağımsız Filistin devletinin kurulmasının alternatifi olmayacaktır.

26- Hamas, Filistinlilerin ilişkisinde çoğulculuk esası gereği, demokrasiye ve ulusal katılıma inanmaktadır. Bu ilişki, ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda safların birliğini güçlendirecektir.

27- Filistin Kurtuluş Örgütü, İçerideki ve dışarıdaki Filistinliler için bir ulusal çerçevedir. Buna özen gösterilmeli, bunun geliştirilmesine çalışılmalıdır. Bunun demokratik ilkeler çerçevesinde Filistinli tüm kesimlerin katılımını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

28- Hamas, sağlıklı bir demokrasi ve bunun öncülü olarak da serbest ve şeffaf seçimler temelinde Filistin ulusal merci ve kurumlarının kurulmasında ısrarcıdır.

29- Hamas, Oslo Anlaşmasına ve ona bağlı olan şeylere kesin olarak karşı olduğunu ilan etmektedir.

30 Hamas, Filistin Özerk Yönetimi’nin rolünün Filistin halkına hizmet ve onun haklarının ve güvenliğinin sağlanması olduğunu vurgulamaktadır.

31- Hamas, Filistin halkının kararlarında bağımsız ve yabancılara bağımlılıktan uzak olması gerektiğini vurgulamakta ve Araplara ve Müslümanlara Filistin’in kurtarılması konusundaki görev ve sorumluluklarını hatırlatmaktadır.

32- Ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesinde rolü olan çeşitli toplumsal kesimler, toplumu inşa etme ve Filistin’i özgürleştirmek için direniş planı yapma sürecinin önemli gruplarıdır.

33- Filistinli kadının rolü, bugünü ve geleceği inşa etmek için esaslı bir ilkedir. Kadın, Filistin’in tarihinde her zaman var olmuştur ve direniş ve Filistin’in özgürleştirilmesi konusunda eksen rolü oynamıştır.

Arap ve İslam ümmeti

34- Hamas, İslam ümmetinin tüm kesimleriyle birlik içinde olması ve ihtilaflardan uzak durması gerektiğine inanmaktadır.

35- Hamas, Filistin meselesinin Arap ve İslam ümmeti için temel bir mesele olduğuna inanmaktadır.       

36- Hamas, Filistin’e destek veren tüm ülkelerle işbirliği yapmaya inanmaktadır. Ülkelerin iç işlerine, ülkelerin içindeki çekişmelere veya çatışmalara müdahil olmayı reddetmektedir. Tüm dünya ülkeleriyle, özellikle de Arap ve İslam ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmak için diyalog kurmaya hazırdır.

İnsani ve uluslararası boyut

37- Filistin meselesi insani ve uluslararası bir meseledir. Ona yardım ve destek vermek insani bir görevdir.

38- Filistin’in özgürleştirilmesi, yasal ve insani açıdan meşru bir adımdır. Kendi kaderini tayin etmek her milletin doğal hakkıdır.

39- Hamas, dünya ülkeleri ve halklarıyla adalet, özgürlük ve halkların iradesine saygı temelinde işbirliği yapmaya inanmaktadır.

40- Hamas, Filistin halkının haklarını tanıyan ülkeler ve kurumların tutumlarını olumlu karşılamakta, Siyonist rejimi destekleyen ve onun cinayetlerini görmezden gelen tarafların tutumunu ise kınamaktadır.

41- Hamas, Arap ve İslam ümmetine ve diğer milletlere egemen olmaya yönelik tüm çabaları reddetmekte ve dünyada emperyalizmin, işgalciliğin ve zulmün her çeşidini mahkum etmektedir.

Paylaşım
Facebook da Paylaş
Yorum Yaz Yorum
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Diğer İlgili Başlıklar
Filistin’in birliği Biden'a bağlı 12-11-2020 tarihinde eklendi
Kassam Tugayları: İsrail füzelerinin kalıntılarından yeni roketler ürettik 14-09-2020 tarihinde eklendi
Aruri: Filistinli gruplar kapsamlı direnişte anlaştı 07-09-2020 tarihinde eklendi
Filistin ulusal birliği için önemli adım 02-09-2020 tarihinde eklendi
Kudüs konusunda Türkiye’ye karşı İsrail-Suudi ittifakı 01-06-2020 tarihinde eklendi
Filistin’i ilhak komitesi toplandı 26-02-2020 tarihinde eklendi
Filistin’in yüzde 94 Trump planına karşı 15-02-2020 tarihinde eklendi
Yüzyılın sahtekarlığı planının haritası 29-01-2020 tarihinde eklendi
İngiltere’den BDS karşıtı yasa hazırlığı 17-01-2020 tarihinde eklendi
‘Yüzyılın Anlaşması’ basına sızdı 18-12-2019 tarihinde eklendi
Güncel
23:05 (21.09.2020)
Unews kaynakları: Selahaddin iline bağlı Duceyl bölgesinde lojistik ekipman taşıyan Amerikan askeri konvoyunu hedef alan bir patlama oldu.
14:22 (16.09.2020)
Sputnik Haber Ajansı kaynağı: Rusya, Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarının sayısını azaltmayı teklif etti, Türkiye öneriyi reddetti.
23:14 (23.08.2020)
Unews: İsrail rejimi ordusuna ait bir insansız uçak, Gazze'de Rafah kentinin doğusunda düştü.
23:18 (21.08.2020)
Şarku'l Avsat: Suudi Arabistan, Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladı.
23:16 (21.08.2020)
Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü Ahmed Mismari: Libya Ordusu'nun ateşkesi reddettiğine dair haberler doğru değil.
23:46 (18.08.2020)
Unews: Deyr ez-Zor'daki Koniko gaz sahasındaki yasadışı Amerikan üssünün çok sayıda roketle vurulduğuna dair haberler geliyor.
23:19 (18.08.2020)
Amerika'nın Deyr ez-Zor'daki üssüne füze saldırısı yapıldı.
13:40 (17.08.2020)
Rusya el-Youm: Putin, Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Libya'da çatışan taraflar arasında doğrudan müzakere başlatılmasının zaruretini vurguladı.
Haftanın Yorumu
Alptekin DURSUNOĞLU
Yozlaşmış düzenler, lümpen devrimler
Siyasi Analizler
En Çok
Okunan Yorumlanan Paylaşılan
Hava Durumu
İstanbul Ankara İzmir
ISTANBUL ANKARA IZMIR
Piyasa Verileri
Anket
Türkiye'nin Irak politikasının hedefi ne olmalıdır?
Üç ayrı devlete bölünmesini desteklemek.
Ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak.
Yeni federal bölgelerin kurulmasını sağlamak.
Mevcut durumun devamını desteklemek.
Yakın Doğu Haber ® 2006 - 2012
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir  RSS Tasarım & Yazılım : Network Yazılım